28

Doktora Tez Yazımı ve Teslimi

Doktora Tez Yazımı ve Teslimi

İTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23 –

(1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, danışmanının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezle birlikte Enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(4) Tez çalışması eş danışmanla yapılıyor ise jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(6) İlgili enstitü, tezi iki hafta süre ile incelemeye tabi tutar ve bunu Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurur. Bu süre içinde gelen tezle ilgili yazılı görüşler enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında hazırladıkları kişisel raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi bir gün içinde enstitü müdürlüğüne verirler. Bu süre sonunda raporunu teslim etmeyen jüri üyelerinin yerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Raporunu süresi içerisinde sunmayan öğretim üyesinin gerekçelerini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danışmanın önerisi ile enstitülerce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(9) Tez sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanakla belgelenir. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor düzenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ile diğer jüri üyelerince bu görüşlere verilen cevaplar da bu raporda yer alır.

(10) Jüri tarafından program yürütme kuruluna iletilen ortak rapor ve tutanak, program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının onayıyla tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini teslim etmeyen veya düzeltilmiş tezini teslim ettikten sonraki savunma sınavı sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) Doktora öğreniminde mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

 

 

İTÜ SENATO ESASLARI

MADDE 18-

Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması şartı aranır. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dalları için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde tanımlanmış uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kabul almış olma şartı aranır.

b) Her bir anabilim dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kriterlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de belirtildiği anabilim dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, enstitü yönetim kurulu ve üniversite senatosu onayı ile yürürlüğe girer.

c) Savunma sınavı sonunda tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay süre verilir. Altı aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

d) Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyicilerde soru sorabilir. Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

f) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru tez aşamasında ve en erken yedinci yarıyıl sonunda yapılabilir.

---

 Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Yönerge 

Amaç/Hedef 

Doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasına ilişkin uygulama ile İTÜ’deki doktora tezlerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, yürütülen doktora tezlerinden çıkan kaliteli yayınların teşvik edilmesi, bilimsel atıf indekslerinde (İTÜ Atama ve Yükseltme Kriterlerinde belirtilen indeksler, SCI, SSCI, AHCI vd) taranan İTÜ adresli yayın sayısının artırılması ve başarılı doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Esaslar 

1. Doktora öğrencisi, doktora tez çalışması kapsamında hazırladığı ve İTÜ Atama ve Yükseltme Kriterleri kapsamında kabul edilen uluslararası bilimsel dergilerde veya uluslararası kitap bölümlerinde basılmış veya basıma kabul edilmiş (DOI numarası almış) yayınlarını tez olarak sunabilir. Yayın sayısı olarak, tez kapsamındaki en az üç (3) yayınını bu kapsamında değerlendirebilir. Bu yayınlardan en az ikisi uluslararası makale olmalıdır. 

2. İlgili program yürütme kurulu yukarıda belirtilen en az yayın sayısını arttırabilir. 

3. Bilimsel yayınlardan hazırlanan tezlerin yazım dili İngilizcedir. 

4. Tez öğrencisinin yayınlardaki araştırmaya ve bunların yazımına önemli katkısının olması beklenir. Söz konusu yayınlarda öğrenci birinci yazar olmalıdır. Tez danışmanın ismi yayınlarda bulunmalıdır. 

5. Tezin yazımı sırasında, bu yönergede belirtilen hususlar dışında, İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

6. Bir tezde kullanılan yayın bir diğer tezde kullanılamaz. 

Tezin İçeriğine İlişkin Hususlar 

1. Tezde yer alacak bölümler sırasıyla şu düzende olmalıdır: Dış kapak, İç kapak, Onay sayfası, İthaf sayfası (varsa), Önsöz, İçindekiler, Geniş Özet (Türkçe), İngilizce özet, Giriş, Tez ile ilgili yayınlara ait ana bölümler, Sonuçlar ve Öneriler, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş. 

2. Tezin Giriş bölümünde yapılan araştırmaların amacı ve kapsamı, bilimsel açıdan kattığı yenilik (özgün içeriği), her yayında incelenen konular, yayınların birbirleriyle bağlantısı kısaca açıklanmalıdır. Araştırmaların bulguları, giriş bölümünde değil, yayınların ayrıntılarının verildiği bölümlerde açıklanmalıdır. 

3. Tezden hazırlanan yayınların verildiği bölümlerde, her yayın bölümler halinde verilmelidir. Söz konusu bölümlerde, bölümün ilk sayfasının en altında alt bilgi olarak, ilgili yayının ismi, yayın yapılan yer, sayısı ve sayfa numarası verilerek, gerekli yerlerde atıf yapılmalıdır. 

4. Sonuç ve Öneriler bölümünde öğrenci tarafından yapılan doktora araştırmasının ve yayınlarının bütününün yorumu ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar sunulmalıdır. 

Başvuru 

Öğrenci, hazırladığı tez metni, tez danışmanından aldığı ve öğrencinin yayınların hazırlanmasına ve yazılmasına katkılarını belirten bir yazı ile birlikte Enstitülere başvurur.