28

Yüksek Lisans Tez Yazımı ve Teslimi

Yüksek Lisans Tez Yazımı ve Teslimi

MADDE 9 – 

(1) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılan ve danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazıldığı danışmanınca onaylanan tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezle birlikte Enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tezin enstitüye tesliminden itibaren bir hafta içinde, program yürütme kurulu önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ile enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışman olması durumunda jüri, en az ikisi Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tez çalışması başarısız bulunan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

(8) Yüksek lisans mezuniyet şartları Senato tarafından belirlenir.

 

İTÜ SENATO ESASLARI

MADDE 6-

Yüksek lisans tezinin tamamlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav bir ay içerisinde yapılmazsa, enstitü onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır.

b) Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup,  jüri üyelerinin sorularından sonra öğrenciye, jüri başkanının uygun görmesi durumunda, dinleyiciler de soru sorabilir.  Karar aşamasında dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir. Savunma sınavı sonunda tezi jüri tarafından reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Savunma sınavında, komisyon üyeleri ve öğrenci, Üniversite tarafından belirlenmiş olan ‘Mülakatlarda ve Sözlü Sınavlarda Uyulması Gereken Etik Hususlar’a uyarlar.

e) Anabilim/anasanat dalları gerekli gördüğü takdirde lisansüstü başvuru tarihlerinden önce ilan etmiş olmak kaydıyla, Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esaslarında belirtilmiş mezuniyet koşulları dışında ilave mezuniyet şartları belirleyebilir.

f) Tez çalışmasının hem öğrenci hem de danışmanı tarafından başarısız olduğunu ifade eden ve her ikisinin imzasını taşıyan bir talep yazısının enstitüye sunulması ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrenciye, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu başvuru en erken üçüncü yarıyıl sonunda yapılabilir.